110919 - St. Thomas at Augsburg (Photos: BJ Pickard | MIAC)