101219 - Carleton at Hamline (Photos: BJ Pickard | MIAC)